Těžký úděl hudebního závisláka

23. srpna 2015 v 7:00 | Carina |  Zbytečnosti
Ať souhlasíte, nebo ne, rozhodla jsem se sepsat seznam šílenosti, které mě nutí dělat má oblíbená hudba. Vždy sem první dám tu činnost nebo myšlenku, poté konkrétní úryvek z písně a nakonec její název. Snad se alespoň pobavíte, když už nic. Jestli máte nějaký další nápad na článek tohoto druhu, můžete mi ho sem klidně napsat. A jaké věci nutí dělat hudba vás?


1. Jdu si koupit pohlednici!
Na tom by nebylo nic zvláštního, ale já jsem jí nikomu nechtěla poslat. Koupila jsem si jí kvůli tomu...ehm...abych z toho místa měla pohlednici.
Důvod: I´m on my way home, sending postcards home and greetings from the eye of the storm... (Jsem na své cestě domů, na své cestě domů, posílám tam pohlednice a pozravy z oka bouře.)
Zdroj: Scorpions- Eye of the storm

2. Fascinace Sirénami
Opravdu to u mě začalo hudbou. I předtím jsem na Sirény měla zvláštní pohled, ale hudba to ještě podpořila.
Důvod: Celá skladba, do posledního slovíčka.
Zdroj: Scorpions- Lorelei

3. Chci se na jeden den dostat do Pekla!
Prostě mě jednu dobu zajímalo, jak to tam doopravdy vypadá. Chtěla jsem okusit tu atmosféru.
Důvod:I´ll look into the night in the world of adventure the name of the game, it´s the one that we live in no person´s the same, so I´ll hold on, hold on, hold on, to her memory... (Podívám se do noci ve světě dobrodružství jménem hra, kde žijeme s tím, že nikdo není stejný, takže si udržím vzpomínku na ní.)
Zdroj: Smokie- This side of paradise.

4. Chci jet vlakem, ale mám pro to několik podmínek!
Musí to být poetický vlak (čím starší, tím lepší), musím vidět po cestě růže, a za oknem musí padat první sníh. Důvod? Chci si vyzkoušet atmosféru této sladby. Ne, že by se mi to někdy povedlo...
Důvod: There's a rose outside your window, the first snow is falling down... (Za tvým oknem jsou růže, první sníh se snáší dolů.)
Zdroj: Bon Jovi- The distance

5. Jdu na večírek, přestože je nesnáším.
No, věčírek. Spíše taková malá diskotéka, na lyžáku, ale princip zůstává stejný- davy kroutících se lidí, příšerná hudba. Proč tam tedy jít? Protože chcete zažít atmosféru jedné skladby, a chcete vědět, jestli to tak opravdu je a jen tak si zaposkakovat do rytmu.
Důvod: Here I am, rock you like a hurricane... (Tady jsem, roztočím tě jako hurikán.)
Zdroj: Scorpions- Rock you like a huricanne

6. Já chci do pouště!
No, je to přání z jara, teď je na to vedro a sucho dost, ale chybí mi ještě písek. Proč? No, jednoduše mě díky té skladbě pouště fascinovaly, a chtěla jsem si zkusit tam být. Mimcohodem, já vím, že je to v té písni metafora, ale krásná.
Důvod: Across the desert plains, where nothing dares to grow, I taught you how to sing, you taught me everything I know, and thought the night is young, and we don't know if we'll live to see the sun... (Napříč pouštními pláněmi, kde si nic nedovolí růst, naučil jsem tě, jak se zpívá, ty jsi mě naučila vše, co znám, a myslet si, že je noc mladá, a nevíme, jestli budeme žít, abychom viděli slunce.)
Zdroj: Scorpions- The best is yet to come

7. Kdyby mi někdo nabídl zájezd do New Yorku...
Kdysi bych křičela: "Ne, ne, ne!" Vážně. Města jako toto mě až donedávna nezajímaly. Ale to vše se změnilo s objevem jedné skladby, a já bych chtěla vědět, jestli bych v tom městě cítila to samé...
Důvod: We eat the night, we drink the time, make our dreams come true, and hungry eyes are passing by on streets we call the zoo...( Ujídáme noc, upíjíme čas, tvoříme naše sny skutečností, a hladové oči se míjejí, na ulicích, kde voláme zoologickou zahradu.)
Zdroj- Scorpions- The zoo

8. Postavím si domeček z karet!
Je to hlavně vtipné vzhledem k tomu, jak tragická ta skladba je. Mimochodem, i když ve mě vzbouzí touhy si domeček postavit, pokud by to podle ní bylo, spadl by, když bych s ním konečně byla spokojená.
Důvod: How you know what it's like, when good luck has changed the sides, and no sun shines in the dark, and no angels ever hear your prayers , in the night when your fears come up your spine, when your life turns upside down, it breaks your heart, when you get crushed in a house of cards... (Jak víš, jaké to je, když Štěstěna změní strany, a žádné slunce nezáří v temnotě, a žádní andělé neslyší tvé motlitby, v noci, kdy se obavy šphají po tvé páteři, když se tvůj život točí vzůru nohama, zlomí ti to srdce, když jsi drcen v domečku z karet.)
Zdroj: Scorpions- House of cards

9. My pojedeme půlnočním vlakem! Hurá!
Ano, opravdu jsem byla nadšená z toho, že pojeme vlakem o půlnoci. Legrační ale na tom je, že to je kvůli skladbě od Smokie, a my jsme tím vlakem jeli z koncertu Scorpions. A také v tom, že ta skladba je úplně o něčem jiném.
Důvod: We're on the midnight train to paradise, it's the place to be calling destiny tonight....(Jedeme půlnočním vlakem do ráje, je to místo dnes zvané osud.)
Zdroj: Smokie- Midnight train

10. Rychle, musím někomu pomáhat!
Z jedné skladby jsem prostě získala pocit, že pokud rychle někomu nepomohu, nejsem správný člověk, a má mysl se zblázní.
Důvod: Save me, don´t let me get lost in the ocean, I need your help everyday to control my emotions in the darkness of these days...(Zachraň mě, nenech mě ztratit se v tomto oceánu, potřebuji tvou pomoc každý den, abych ovládl své poctiy v temnotě těchto dní.)
Zdroj: Scorpions- Is there anybody there

11. Musíme se napravit!
Nejspíš je to poselstvím celé té písně, ale na konci jsem získala dojem, že je prostě lidstvo od základů špatné, a musí se změnit. A chci to řešit klidně i vlastníma rukama, pokud k tomu dostanu šanci.
Důvod: Sometimes I think I´m going mad, we´re loosing all we had and no one seems to care, but in my heart it doesn´t change, we´ve got to rearrange and bring our world some love...(Někdy si myslím že jsem se zbláznil, ztrácíme vše, co máme, a zdá se, že se o to nikdo nestará, ale v mém srdci se nic nezměnilo, musíme se napravit a přinést světu nějakou lásku.)
Zdroj: Scorpions- Under the same sun

12. Tento obyčejný úkol do výtvarné výchovy mě hrozně fascinuje!
Proč? Hrozně mi totiž připomíná jednu píseň. Řeka života a Život je jako řeka, to zní přece podobně. Také, že jsem ten obrázek ve stylu té písně pojala.
Důvod: Life´s like a river in the morning, life´s like a sea without end... (Život je ráno jako řeka, život je jako moře bez konce.)
Zdroj: Scorpions- Life´s like a river

13. Já vím, já vím, co nakreslím!
Další hodina výtvarné výchovy, tentokrát jsme dostali za úkol abstraktní vyjádření zimy za pomocí opakujících se linií. Zatímco většina kreslila sněhové pláně...jistá hudební závislačka si jako motiv vybrala dívku nesoucí do temnoty světlo, přičemž ty opakující se linie byly její vlasy.
Důvod: Maybe I, maybe you, are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark...(Možná já, možná ty, jsme jen pouzí vojáci lásky, zrozeni pro nesení plamene přinesoucího světlo do temnoty.)
Zdroj: Scorpions- Maybe I, maybe you

14. Schody! Ty by se daly použít jako opakující se linie!
Podotýkám, že jde o úplně stejné zadání jako v minulém bodě, akorát od jiného člověka. Vzniklo to z notování jedné rockové balady. Vím, že je úplně o něčem jiném, ale nakonec z ní vznikly zamrzlé schody vedoucí z temnoty k jasnému světlu.
Důvod:And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white light and wants to show, how everything still turns to gold, and if you listen very hard, the tune will come to you at last, when all are one and one is all, to be a rock and not to roll, and she's buying a stairway to heaven. (A jak se neseme dolů touto cestou, naše stíny převyšují naše duše, kráčí tam paní, jíž všichni známe, žáří bílým světem a chce ukátat, jak všecno stále mění ve zlato, a když se pozorně zaposloucháš, melodie se dostane až k tobě, když všichni budeme jeden a jeden budou všichni, budeme jako skála a nepohneme se a ona si kupuje schody do nebe.)
Zdroj: Led Zeppelin- Stairway to heaven


15. Já chci letět v letadle!
Letadla mám ráda i obyčejně, ale konečně si v nich mám i co notovat. Vtipné je, že tato skladba je vlastně o skorozřícení letadla, takže pokud bych si jí zpívala moc, možná bych zavinila jednu havárii.
Důvod: Dancing with the moonlight, should have been an easy flight, but once in the air, halfway there, we went down, dancing with the moonlight, destination out of sight, and before we arrived we were back on the ground... (Tančili jsme v měsíčním svitu, měl to být snadný let, ale jednou ve vzduchu, na půli cesty, zamířili jsme dolů, tančili jsme v měsíčním svitu, cíl byl z dohledu, a dřív, než jsme vzlétli, jsme byli zpátky na zemi.)
Zdroj: Scorpions- Dancing with the moonlight

16. Zahrajeme si nějakou hazardní hru!
V našem případě Mexiko. No dobře, sice o bonbony, ale i tak. Komu by se ale po poslechu této písně nechtělo něco hrát?
Důvod: I´m playing everywhere, loving here and there, I always take the chance to win, drove a million miles, gambling rules my life, I only stop to start again... (Hraju všude, miluju tady i tam, vždycky využiju šance na vítězství, ujel jsem milion mil, hazard řídí můj život, přestanu jenom, abych zase začal.)
Zdroj: Scorpions- Passion rules the game

17. To je...řeka!
Uznávám, závislost na řekách je poněkud zvláštní koníček, ale po této písni to jde. Ideálně, pokud protéká nějakým průmyslovým předměstím. A to ani nechtějte vědět, jaký fanynkovský záchvat bych ztropila, kdybych se dostala k TÉ řece, o které se tam zpívá (mám dojem, že je to Leine, která protéká Hannoverem, ale nejsem si jistá). Když to vezmu takto, já ty Jednosměrky s jejich Keviny vlastně docela chápu...
Důvod: You find me, you find me, you find me by the river, you find me, you find me, you find me, you can find me by the river where dreams will never die, by the river under suburban skies...( Najdeš mne, najdeš mne, najdeš mne u řeky, najdeš mne, najdeš mne, najdeš mne, můžeš mě nalézt u řeky, kde sny nikdy neumírají, najdeš mne u řeky, pod předměstskou oblohou.)
Zdroj: Scorpions- Where the river flows

18. Zahraješ si se mnou Šachy?
Je mi to trochu trapné přiznat, ale pravda je taková, že já jsem se vlastně kvůli této skladbě Šachy začala učit. Chtěla jsem lépe pochopit tu metaforu. No, sice mi došlo jen to, že při Šachách nelze neučinit tah, ale stálo to za to.
Důvod: For you, life is just like chess, if you don´t make a move, you´ll lose the game like this...( Pro tebe je život prostě jako Šachy, pokud neučiníš tah, prohraješ tuto hru.)
Zdroj: Scorpions- Walking on the edge

29. Jé, to je kláda! Budeme se po ní procházet a předstírat, že je to hrana!
V jednou italském kempu totiž jako zábavu dali pár cvičebních pomůcek. Jedno z nich byla kláda, kde se mělo držet rovnováhu. Stala se mým a Kateiným nejoblíbenějším místem, protože jsme se na ní bavily každé ráno. Začaly jsme s tím kvůli té písni.
Důvod: Cause you, you´re walking on the edge, you, you chose the way of love and pain, you, don´t you see the bridge I´ve built for you, it´s just one step to start again...( Protože ty, ty kráčíš po hraně, ty, ty sis vybrala cestu lásky a bolesti, ty, ty nevidíš ten most, jenž jsem postavil pro tebe, je to jen krok k novému začátku.)
Zdroj: Ehm...Scorpions- Walking on the edge

20. Miluji labyrinty!
Tato skladba ve mně vzbudila až nemožné touhy po tom, projít si bludištěm. Škoda, že se nikdy do žádného skutečného nedostanu. Ale kvůli této písni bych si tam beztak vzala něco jako pochodeň (a s mou šikovností by ta pochodeň byla za chvíli ze mě.)
Důvod: You better bring a light to find the house of meanings in the labyrinth of yes or no... (Raději si vezmi světlo, abys našla dům významů v bludišti souhlasů a nesouhlasů.)
Zdroj: Do třetice všeho dobrého (co dodat ta písnička je prostě úžasná, a nutí vás dělat divné věci)- Scorpions- Walking on the odge

21. Chci na dovolenou na ostrov beze jména...
Tato poznámka mě ovšem přivádí k myšlence, jaký důvod by stál za tím, že by ten ostrov opravdu nikdo nepojmenoval. Opět je to ten případ, kdy je skladba úplně o něčem jiném, ale mé mysli to v šílených nápadech nevadí.
Důvod:Longing for the sun you will come to the island without name, longing for the sun be welcome on the island many miles away from home, be welcome on the island without name, longing for the sun you will come to the island many miles away from home...(Toužíc po slunci, přříjdeš na ostrov beze jména, toužíc po slunci, buď vítána na ostově mnoho mil od domova, buď vítána na ostrově beze jména, toužíc po slunci, příjdeš na ostrov mnoho byl od domova.)
Zdroj: Scorpions- Walking on the edge (Samozřejmě, že si dělám legraci. To by ta píseň musela mít kilometr...) Scorpions- Holiday

22. Hele, podívej! Stopy ve sněhu!
To jsme se tak jednou procházely parkem, a já jsem byla naprosto nadšená, protože sněžilo a bílý prach pomalu překrýval stopy ve sněhu...Proč? No, zpívá se o tom v jedné písni.
Důvod: I follow your steps in the snow, the traces disappear...(Sleduji tvé kroky ve sněhu, stopy mizí.)
Zdroj: Scorpions- Lonely nights

23. Fascinace trosečníky
Toto téma mě vlastně zajímalo i kdysi, ale je zvláštní narazit na píseň, která o tomto tématu pojednává. Poté vás to totiž začně opravdu fascinovat.
Důvod: Water's much too shallow, slipping fast, down with the ship, fading in the shadows, now a castaway... (Voda je příliš mělká, rychle se topí, jde ke dnu s lodí, ztrácí se ve stínech, nyní se stal trosečníkem.)
Zdroj: Metallica- The unforgiven III

24. Zbožňuji zločince!
Ta píseň je sice o nezlučném přátelství, ale vyprávěč a jeho blízký očividně mají cíl, který okolí nepovažuje za správný, už podle názvu skladbu. Každopádně, způsobilo to, že hrozně moc přemýšlím nad motivy zločinců a málokoho nakonec odsoudím jako nenapravitelného.
Důvod: Celá ta skladba.
Zdroj: Scorpions- Partners in crime

25. Ach, hvězdy!
Že jsou nádherné, to jsem věděla vždy, ale díky této skladbě jsem si uvědomila, jak kouzelné mohou být. Ideálně, pokud se procházím v opuštěné zátoce a sněží, což jsem zažila vlastně jen jednou, ale mělo to zase tu chybu, že nebyla noc.
Důvod: Walking through a winter night, counting the stars and passing time, I dream about the summer days, love in the sun and lonely bays...( Kráčím zimní nocí, počítám hvězdy a ubíhající čas, sním o letních dnech, lásce na slunci a osamělých zátokách.)
Zdroj: Scorpions- Lady Starlight

26. Zajímají mě zlatokopky.
Těch skladeb je vlastně více, ale je jedna, která to celé vyvolala. Zkrátka a dobře, kvůli té písni jsem začala zkoumat jejich psychiku a motivy, a od té doby mě štve, když se na ně někdo dívá jen jako na ty špatné. Jistě, je to odporné, ale někdy to má hlubší psychologický důvod, třeba zakořeněný v minulosti.
Důvod: So she'll cry just a little for a few dollars more, she'll lie just a little like she's done it before, she'll take it, she'll fake it for a few dollars more, she'll show you her heart, then show you the door... (Takže ona jen trochu zapláče pro pár dolarů navíc, jen trochu zalže, jako to dělala předtím, bude brát, bude to předstírat pro pár dolarů navíc, ukáže ti své srdce, poté ti ukáže dveře...)
Zdroj: Smokie- For a few dollars more

27. Období Mexičanů
Toto bylo zdaleka jedno z nejdivnějších období života a jsem ráda, že zatím odešlo a nevrátilo se. Byly to časy, kdy jsem z nějakého důvodu hrozně ráda hleděla do tváří tohoto národa, protože mi připadali jiné a zajímavé. A nejšílenější na tom je, že ono to začalo s písní.
Důvod: Mexican girl I want you to stay you know my heart is longing to say that as long as I live I will always remember the one that I called my mexican girl...( Mexická dívko, chci, abys zůstala, víš, že mé srdce touží hovořit tak dlouho, jak budu naživu, budu si navždy pamatovat tu jedinou, kterou jsem nazýval mou mexickou dívkou.)
Zdroj: Smokie- Mexican girl

28. Usmívám se ve světle krbů.
Člověk by neřekl, že písně mohou vyvolat i lásku ke krbům. No, i taková pro mne existuje...
Důvod: Cause in front of the old fireplace is warm, oh, welcome home...(Protoře před starým krbem je teplo, oh, vítej doma.)
Zdorj: Scorpions- Kiss of borrowed time

29. Padající listí!
Ano, díky písni si lze vypěstovat i lásku k padajícímu listí...
Důvod: Leaves are falling from the sky...( listy padají z oblohy.)
Zdroj: Scorpioms- Kiss of borrowed time

30. Další zajímavou skupinou lidí jsou vojáci.
Vážně. Dokážu pozorovat člověka hodiny jen proto, že si oblékl vojenské oblečení. A opět to vyvolala skladba, která o vojácích vůbec není, jelikož je to metafora.
Důvod: But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung, echo in the distance, like the sound of a windmill goin' 'round, I guess I'll always be a soldier of fortune...(Ale cítím, že stárnu, a písně, které jsem zpíval,jsou ozvěnou v dáli, jako zvuk větrného mlýna otáčejícího se dokola, hádám, že navždy budu vojákem Štěstěny.)
Zdroj: Deep purple- Soldier of fortune

31. Zbožňuji větrné mlýny!
Uznávám, toto už hraničí s psychickou poruchou, ale od té doby, co danou skladbu poslouchám, prostě vyhledávám větrné mlýny a hrozně se mi líbí.
Zdroj: Deep puprle- Soldier of fortune, stejný úryvek jako u přechozího bodu.

32. A je ta ponorka žlutá?
Ano, vím, že u minulého dílu bylo těch bodů o jeden méně, ale snad mi to odpustíte. Také mi promiňte všichni znalci této skladby, já vím, že si jí budete notovat ještě půl roku, uvědomuji si, jak moc je chytlavá. Zkrátka a dobře, od té doby, co jí znám, mám chuť plout v ponorce, která by ještě k tomu mohla být žlutá. V jednom obzvláště euforickém záchvatu jsem jí dokonce zkoušela nakreslit. Vzdala jsem to, až když to začalo připomínat žehličku.
Důvod: In the town where I was born, lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines....( Ve město, kde jsem se narodil, žil muž, který se plavil po moři a povídal nám o svém životě v zemi ponorek.)
Zdroj: The Beatles- Yellow submarine
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Lucy^.^ Lucy^.^ | Web | 24. srpna 2015 v 10:54 | Reagovat

S těmi pohlednicemi to také tak dělám :D.. Do New Yorku bych jela hned. Musí to tam být úžasné. Ale kdybych tam měla bydlet, tak bych si asi nezvykla. Nevím proč, ale u určitých " úryvků " jsem se i zasmála.
Ale páni, takový dlouhý článek - alespoň jsem si procvičila čtení, které jsem o prázdninách řádně zanedbávala. Alespoň tyhle články za to stojí si je přečíst.
Máš hezký blog!:) ♥

2 reveriedreams reveriedreams | E-mail | Web | 24. srpna 2015 v 10:59 | Reagovat

[1]: Děkuji moc, opravdu. No, některé úryvky bez kontextu vážně vyznívají legračně.
Já píši jen dlouhé články :-) Já mám zase pocit, že zanedbávám kromě čtení a psaní všechno ostatní.
A moc děkuji!

3 beauty-woman beauty-woman | Web | 24. srpna 2015 v 11:01 | Reagovat

Páni, obdivuju lidi co napíšou takový dlouhý článek:3 a ještě když je zajímavý a chvílemi i vtipný!:) Hudbu miluju,nedala bych bez ní ani ránu.:D
jen tak dál :)

4 reveriedreams reveriedreams | E-mail | Web | 24. srpna 2015 v 11:03 | Reagovat

[3]: Děkuji moc, opravdu. No, já zase neumím psát krátké články :-) Já s hudbou vstávám, s hudbou prožiji den, s hudbou usínám...
Opravdu jsem ti za tento komentář moc vděčná!

5 Lifewithn Lifewithn | 24. srpna 2015 v 11:23 | Reagovat

What ? :D ktomu všemu tě nutí hudba. :) Jinak super dlouhý článek

6 reveriedreams reveriedreams | E-mail | Web | 24. srpna 2015 v 11:25 | Reagovat

[5]: V podstatě, ale je to s nadsázkou :-) Jinak moc děkuji...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama